torsdag 12. mars 2015

Dyrevelferd

Dyrevelferd sier noe om hvordan dyrene har det. Vi har en egen dyrevelferdslov i Norge som sier: "Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger." Lovdata: §3 i Dyrevelferdsloven. 
Hele Dyrevelferdloven finner du her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97
Her kan du lese om krav til dyrepasser og til bygninger og innredning.